Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.valachychata.cz, fyzická osoba Pavel Buksa, se sídlem Okružní 410, 755 01, Vsetín, IČ 87242176, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vsetín, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje") a to zejména za účelem zprostředkování služby. Vlastník webové stránky Pavel Buksa je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Provozovatel je povinen poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

1.1. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být zákazníkovi zasílána obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese valachychata@seznam.cz, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.
E- mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu valachychata.cz.

1.2. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Platnost a účinnost

2.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018